PRACTICA 2 ARDUINO.

6 Mar

En aquesta practica, farem que el LED faja una señal de SOS, parpadejant tres vegades normal, tres vegades més, rapid i altres tres vegades normal.

Imagen

Advertisements

PRACTICA 1 ARDUINO.

6 Mar

En aquesta practica, farem que el diode LED parpadeje 10 voltes consecutives amb intervals de un segon.

practiica1

ELECTRÒNICA DIGITAL.

6 Mar
Hi han dos sistemes:
-SISTEMES COMBINACIONALS.
-SISTEMES SEQUIENCIALS.
Tindra N entrades i S eixides,Se vasa en l’algebra de boole i realitza funcions lògiques  de les entrades per a donar l’eixida .Així, si les entrades son A i B i la funció es la suma (dos contactes en paral.lel) un o l’atre han de estar activats per a que funcione. OR (o).Per contra si ho fem en la funcio de producte,AND (i) per a que funcione A i B han de estar en 1.
Amb aquestes propietats es trauen les taules de veritat :
 
Amb aquestes posibilitats obtindre el resultat final per a cada combinació hi ha un resultat 0(vol dir no accionat) i 1 (vol dir accionat).
Per traure les funcions hi han dos posibilitats:
-Suma de productes (MINTERN) i producte de sumes (MATER)
Ens fixem en les posibilitats que ens donen 1 i plantejem el producte:
Plantejarem el producte i farem la taula de karnaugh:
Imagen
 
Amb les dades ,farem grups amb els uns adjacents , ni hauran 2 elevats a la n(1,2,4,8…)Quan mes gran sigui el grup millor,Mai hauran grups de 3,5,6,7…A mes mai hi hauran grups  si estan en diagonal els uns.Quan tingam tots els grups els unirem i simplificarem.
 
PORTES LÒGIQUES

PASSAR DE DECIMAL A HEXADECIMAL I A L’INVERSA.

6 Mar

Es fa paregut com per a pasar de binari a decimal. El que passa que en aquest cas, ens tenen que donar una taula perquè així si ens donen lletres les podrem sustituir. Es substitueix el nombre donat per lo que et diga la taula.

Imagen

PASSAR DE DECIMAL A BINARI I DE BINARI A DECIMAL.

5 Mar

PER A PASSAR DE DECIMAL A BINARI

Imagen

Per a pasar de decimal a binari: el que hi ha que fer és dividir el nombre que vuigues entre 2 fins que ja no pugues més i quan ja estiga tot dividit,  agafarem el quiocient del últim nombre que hem dividit i tots el residus de totes les operacions. De dreta a esquerre. El resultat obtés, formal per uns i ceros es el nombre en binari.

PER A PASSAR DE BINARI A DECIMAL

 

Imagen

S’agafen tants 1 o 2 com vuigues, si mirem en l’exemple comencem desde darrere cap al davant, en aquest cas començarem per 1 el multiplicarem per la base que sempre serà  2 i com és el primer nombre que hem agafat l’elevarem a 0, despés agafarem el següent que será 0 el multiplicarem per 2 i l’elevarem a1….. sempre es fa igual, quan ja ho hem multiplicat i elevat tot heu sumarem i ja tindrem el resultat. 

SEÑALS DIGITALS I ANALÒGIQUES.

5 Mar

Una señal digital varia de forma discreta o discontinua al llarg del temps. Pareix como si la señal digital anara variant ‘a bots’ entre un valor máxim y un valor mínim.

Una señal analógica es una señal que varía de forma continua a lo llarg del temps. La majoria de les señals que representen una magnitud física (temperatura, lluminositat, humetat, etc.) son señals analògiques. Les señals analògiques poden prendre todos els valors posibles d’un interval, i les digitals sols pueden prendre dos valors posibles.

Imagen

ELECTRÒNICA DIGITAL.

5 Mar

La electrònica digital és una part de la electrònica que s’encarrega de sistemes electrònics en els quals la informació està codificada en dos únics estats. Aquestos estats se’ls pot nombrar “vertader” o “fals”, o més comú 1 y 0, referinse a que en un circuit electrònico digital hi ha  dos nivells de tensió.